Rocio juste

Ontwerpsessie Living Lab Rotterdam

Op dinsdag 8 juni werd de tweede onlinebijeenkomst van Living Lab Rotterdam gehost. De bijeenkomst stond in het teken van ontwerpen. In de sessie bepaalden verschillende stakeholders op welke manier cultureel toerisme in Rotterdam zou kunnen worden vormgegeven en welke stakeholder daar op welk moment een rol in zou kunnen spelen. Tijdens de sessie werd er gebruik gemaakt van een ‘Miro’ bord.

De bijeenkomst werd geleid door Bert Smit, onderzoeker bij Breda University of Applied Sciences. Daarnaast waren stakeholders van diverse Rotterdamse organisaties aanwezig; denk bijvoorbeeld aan Rotterdam Partners, Gemeente Rotterdam, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, Rotterdam Festivals en Arttenders. De aanwezigen stonden allereerst stil bij de toeristische visie van de gemeente Rotterdam waarin het volgende wordt gesteld: “Doordat we Rotterdamse wijken ontwikkelen vanuit hun eigen identiteit, creëert dat nieuwe aanleidingen voor toeristen om ook andere gebieden te bezoeken dan de binnenstad.”  Dit riep een zeer belangrijke vraag, die gedurende de sessie telkens terugkeerde, namelijk: ‘’ Hoe kunnen verschillende stakeholders succesvol samenwerken, wanneer toeristen naar gebieden buiten de binnenstad trekken en hoe kunnen we er tegelijkertijd voor zorgen dat de ‘Rotterdammers’ hierin centraal blijven staan maar dat de stad ook bezoekers kan verwelkomen?’’  

Uit de Q-sort die n.a.v. de inception meeting is afgenomen is gebleken dat de stakeholders het grotendeels eens waren over de volgende stellingen waarin cocreatie en samenwerken centraal staan:

  • Bij een participatieve benadering van cultureel toerisme is diversiteit van de betrokken belanghebbenden cruciaal voor een optimale besluitvorming.
  • Om tot duurzaam cultureel toerisme te komen, moet de samenwerking tussen de culturele sector en de toeristenindustrie worden verbeterd.

Onder ander op basis van deze stellingen werd in deze sessie gestart met het werken in het Miro bord. Zo werden de deelnemers uitgedaagd om te reflecteren op de stellingen uit de Q-sort en aan te geven welke stakeholders ze op dit moment in het proces nog misten. Vervolgens werd aan de hand van een brainwriting oefening bepaald welke kennis, ervaring en informatie nodig is om het cultureel toerisme in Rotterdam vorm te geven. Uit deze oefening kwam naar voren dat een deel van deze kennis en informatie pas verzameld kan worden wanneer een keuze is gemaakt voor welke wijk(en), buiten het centrum van Rotterdam waar kansen liggen om cultureel toerisme een boost te geven en daarna de juiste lokale stakeholders te betrekken in het process.

Tot slot werd aan de hand van het Double Diamond model alvast voorzichtig vooruitgeblikt wat de eerste stappen in het proces zouden kunnen zijn om te komen tot een keuze voor specifieke wijken en welke stappen vervolgens gezet moeten worden. Ook werd besproken welke stakeholders in verschillende fases betrokken zouden moeten worden en welke design tools hierbij gebuikt kunnen worden? Al met al was het een interessante sessie waarbij mooie stappen zijn gezet om het proces in te starten. De volgende sessie zal begin september plaatsvinden.

Design session Living Lab Rotterdam

On Tuesday 8 June, the second online meeting of Living Lab Rotterdam was organised. The theme of the meeting was how to form the design process of cultural tourism. In the session various stakeholders determined how cultural tourism in Rotterdam could be shaped, what knowledge and information would be needed and which stakeholder could play a role in this at a given time. During the session, a ‘Miro’ board was used.

The meeting was led by Bert Smit, researcher at Breda University of Applied Sciences. Stakeholders from various organisations in Rotterdam were also present, such as Rotterdam Partners, the Municipality of Rotterdam, the Expertise Centre for Intangible Heritage, Rotterdam Festivals and Arttenders. The attendees first discussed the tourist vision of the city of Rotterdam, which states: «By developing Rotterdam’s districts based on their own identity, we create new incentives for tourists to visit areas other than the inner city.»  This raised a very important question, which kept recurring throughout the session, namely: »How can different stakeholders successfully work together, when tourists are drawn to areas outside the inner city and how can we simultaneously ensure that the ‘Rotterdammers’ remain central to this but that the city can also welcome visitors?» 

The Q-sort conducted following the inception meeting, revealed that stakeholders largely agreed on the following statements that focus on co-creation and cooperation:

-In a participatory approach to cultural tourism, diversity of the stakeholders involved is crucial for optimal decision-making.

– To achieve sustainable cultural tourism, cooperation between the cultural sector and the tourism industry must be improved.

Partly based on these propositions, this session started, using the Miro board to guide the discussion. The participants were challenged to reflect on the statements from the Q-sort and to indicate which stakeholders they missed at this point in the process. Next, a brainwriting exercise was used to determine what knowledge, experience and information is needed to shape cultural tourism in Rotterdam. Given the disciplines of participants this provided a great overview of already available information but also the diversity of knowledge and information still needed. As some of this information is very location based the stakeholders will only be able to collect it when specific district(s), outside the center of Rotterdam, are selected. Moreover, such a choice will make it easier to determine opportunities for collaboration with local stakeholders in various districts.

Finally, with the aid of the Double Diamond model, a careful look was taken at the first steps in the process to come to a selection of districts and first steps after selecting specific district(s). Which stakeholders appear where in the Double Diamond model and which design tools could be used here? All in all, it was an interesting session in which good steps were taken to start the process. The next session will take place in early September.