Utsjoki

Tausta

Yksi hankkeen elävistä laboratorioista sijoittuu Utsjoelle (pohjoissaameksi Ohcejohka), joka on Suomen pohjoisin kunta. Utsjoki on Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta, jonka väestöstä 46% on saamelaisia. Utsjoen kunta muodostuu kolmesta pienestä kylästä: koko kunnalle nimensä saaneesta pääkylästä Utsjoesta sekä kahdesta pienemmästä kylästä, Karigasniemestä ja Nuorgamista. Kunnan asutuskeskus on keskittynyt pääasiassa Teno-joen varrelle Suomen ja Norjan rajalle.

Kulttuurimatkailun palvelut, kehittäminen ja kysyntä       

Matkailu on ollut hyvin kausiluonteista Utsjoella. Matkailun suosituin kausi on ollut kesä ja tärkeimpänä nähtävyytenä Teno-joki, joka tarjoaa yhden Euroopan parhaimmista alueista kalastaa lohta. Tilanne on kuitenkin muuttumassa ja kunta haluaa kehittää ympärivuotista kestävää matkailua, joka ei olisi niin riippuvainen lohesta. Lohien lukumäärä joessa vaihtelee vuosittain ja kalastussäännökset vastaavasti vaihtelevat. Esimerkiksi kesällä 2021 lohen kalastus Tenojoella on kielletty kokonaan. Luontomatkailua on Utsjoella tällä hetkellä kehitetty enemmän kuin kulttuurimatkailua, mutta matkailijoille markkinoidaan sekä luontoon että kulttuuriin liittyvää matkailua. Saamelaiskulttuurissa luonto nähdään tärkeänä osana kulttuuria ja nämä kaksi ovat vahvasti toisiinsa yhteydessä. Kun matkailu lisääntyy ja kansainvälistyy, matkailu ja saamelaiskulttuuri tulisi yhdistää sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Tärkeää on antaa matkailijoille oikeaa tietoa kulttuurista, paikallisista elämäntavoista sekä jokamiehen oikeuksista. Utsjoen kunnan edustajien mukaan SmartCulTour-hanke voisi tarjota apuja näissä.

Laboratorion tavoitteet

SmartCulTour-hankkeen tavoitteena on saavuttaa yhteinen paikallinen käsitys alueen kulttuurimatkailun kehityksestä: Haluavatko paikalliset yhteisöt kehittää kulttuurimatkailua alueella? Jos haluavat niin, millaista kulttuurimatkailua ja miten? Tätä tarkoitusta varten haluamme luoda paikallisyhteisöjen kanssa tietoa kulttuurimatkailun mahdollisuuksista ja vaikutuksista, kestävästä alkuperäiskansojen kulttuurimatkailusta, sekä siitä, millaisia matkailijoita kulttuurimatkailijat ovat. Tavoitteenamme on saattaa paikallisyhteisöt ja sidosryhmät mukaan eri menetelmillä keskustelemaan Utsjoen matkailun tämän hetkisistä haasteista, vaihtoehtoisista ratkaisuista näille ongelmille ja tulevista kehityssuunnista sekä kannustaa sidosryhmiä yhdessä kulttuurimatkailun suunnitteluun ja kehittämiseen. Tarkoituksena on, että paikalliset yhteisöt ja sidosryhmät keskustelevat yhdessä, siitä halutaanko kulttuurimatkailua kehittää alueella. Jos kulttuurimatkailua halutaan kehittää, tulisi miettiä millaista kulttuurimatkailua halutaan ja millaisia ​​matkailijoita sillä tavoitellaan. Mitä kulttuurin osia halutaan jakaa matkailijoille ja miten? Kuka haluaa ja kenen sallitaan tehdä se? Tavoitteenamme on myös testata ja kehittää indikaattoreita, joilla voidaan seurata matkailun kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä alueella sekä asettaa hyväksyttävien muutosten rajat yhdessä paikallisten yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa.

Ehdotetut aktiviteetit ja kehitettävät innovaatiot

Innovaatio, jota haluaisimme kehittää SmartCulTour-hankkeessa, on kulttuurisensitiivinen matkailu. Se on uusi konsepti, jota Lapin yliopisto kokeilee parhaillaan toisessa hankkeessa nimeltä Culturally Sensitive Tourism in the Arctic (ARCTISEN), joka on Northern Periphery and the Arctic -ohjelman rahoittama hanke. Utsjoen kunta on myös kehittänyt oman kulttuurisensitiivisen yhteistyön mallin, jota on testattu paikallisen matkailun suunnittelussa paikallisten sidosryhmien kanssa. ARCTISEN-hankkeessa Lapin yliopisto työskentelee pääasiassa paikallisten matkailualan pk-yritysten kanssa, kun taas SmartCulTourissa halutaan omaksua enemmän yhteisö- ja strategiatasoinen lähestymistapa konseptin kehittämiseen yhteistyössä Utsjoen kunnan kanssa. Se voi tulla osaksi hankkeessa kehitettävää työkalupakettia, jota paikalliset yhteisöt ja sidosryhmät voivat käyttää apuna kulttuurimatkailupolitiikan ja -strategioiden keskusteluun, suunnitteluun, ja toteutukseen omalla alueellaan. Parhaimmillaan, se voi olla tärkeä osa paikallista ja alueellista matkailustrategiaa.

Potentiaaliset sidosryhmät

Paikalliset sidosryhmät, jotka haluamme osallistaa mukaan kehittämistyöhön, ovat muun muassa alueella toimivat matkailuyritykset sekä niiden järjestöt, paikalliset taiteilijat ja luovan alan edustajat, Saamelaiskäräjät, Utsjoen kunta, alueorganisaatiot, Metsähallitus (valtion omistamat metsät ja muut maa-alueet), poronhoitajat sekä paliskunnat, paikalliset kyläyhdistykset, muut paikalliset yhdistykset sekä paikalliset asukkaat. Aiomme osallistaa sidosryhmiä järjestämällä työpajoja, hyödyntämällä sosiaalista mediaa sekä testaamalla sidosryhmien kanssa hankkeessa suunniteltavaa SmartCulTour-peliä. Olemme myös valmiita kehittämään ja testaamaan uusia, innovatiivisia tapoja osallistua.