Rotterdam

SmartCulTour celebrates the Sustainable Gastronomy Day with a recipe book

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the Food and Agriculture Organization (FAO) and the UN General Assembly work to facilitate the observance of Sustainable Gastronomy Day, in collaboration with Member States, UN organizations and other international and regional bodies, as well as civil society, to observe the Day in raising public awareness of its contribution to sustainable development.

The UN General Assembly adopted on 21 December 2016 its resolution A/RES/71/246 and designated 18 June as an international observance, Sustainable Gastronomy Day.

The decision acknowledges gastronomy as a cultural expression related to the natural and cultural diversity of the world. As the COVID-19 pandemic is still unfolding across the globe, sustainable gastronomy – celebrating seasonal ingredients and producers, preserving wildlife as well as our culinary traditions – is today more relevant than ever.

As stated by the UNWTO, gastronomy is about much more than food. It reflects the culture, heritage, traditions and sense of community of different peoples. It is a way of promoting understanding among different cultures, and of bringing people and traditions closer together. Gastronomy tourism is also emerging as an important protector of cultural heritage, and the sector helps create opportunities, including jobs, most notably in rural destinations.

In SmartCulTour we wanted to pay a very special tribute to our local culinary traditions and have put together a booklet including recipes from the 6 Living Labs in the project: Huesca (Spain), Rotterdam (The Netherlands), Scheldeland (Belgium), Split (Croatia), Utsjoki (Finland) and Vicenza (Italy).

Online aanvangsmeeting om het Rotterdamse Living Lab te presenteren

Op 15 april 2021 werd een online bijeenkomst gehouden om het Living Lab van Rotterdam te presenteren aan verschillende stakeholders uit de regio. Het Living Lab Rotterdam is een van de zes living labs die deelneemt aam het Europese project SmartCulTour, dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd in het kader van het H2020-programma. Het doel van de living labs is het aanmoedigen van netwerken tussen belanghebbenden uit het toeristische werkveld om zo tot goede praktijken en innovatieve oplossingen voor duurzaam cultureel toerisme te komen, die tegelijkertijd ook kunnen worden uitgewisseld met andere Europese regio’s.

In samenwerking met citymarketingorganisatie Rotterdam Partners werden voor de ‘inception meeting’ personen uitgenodigd die in hun dagelijkse werk of leven te maken hebben met toerisme, evenementen en leisure maar ook bijvoorbeeld met stedelijke planning. Zo waren onder andere Theater Zuidplein, Rotterdam Festivals, Gemeente Rotterdam en IFFR aanwezig bij de online sessie. Met totaal 15 participanten ging de online meeting van start met een leuke opwarm oefening: ‘’Laat aan de hand van je Microsoft Teams achtergrond zien wat jij onder Rotterdams cultureel toerisme verstaat.’’ Dit leverde een divers palet aan kleurrijke achtergronden op en zorgde daarnaast ook voor een mooi openingsgesprek waar de verschillende participanten van elkaar hoorden wat Rotterdams cultureel toerisme voor hen inhoudt.

Vervolgens gaven Ko Koens en Bert Smit van Breda University of Applied Sciences een uitleg over SmartCultour en de nut en noodzaak van living labs. Ko Koens: ‘’ Om een living lab te laten slagen is het noodzakelijks om de juiste deelnemers aan tafel te hebben die kennis hebben van kansen, mogelijkheden en problemen in wijken en daarnaast kennis hebben van toerisme, cultuur, stadsontwikkeling en infrastructuur. We kunnen niet wachten om de komende tijd met jullie op een interactieve en leuke manier aan de slag te gaan.’’

Om de daad bij het woord te voegen was het volgende onderdeel van de meeting het maken van een moodboard in de app ‘mural’. De deelnemers van de meeting werden uitgedaagd om een collage te maken met foto’s die voor hen Rotterdams cultureel toerisme vertegenwoordigden. Er ontstonden interessante borden, die even later met elkaar werden vergeleken en besproken. Zo merkten de deelnemers op dat op de foto’s die eerder waren geselecteerd door de labmanagers en projectleiders onder andere de maritieme cultuur, die juist zo belangrijk is voor Rotterdam ontbrak. Daarnaast kwamen de deelnemers tot de conclusie dat de 174 nationaliteiten die Rotterdam rijk is juist ook het cultureel toeristische beeld van Rotterdam bepalen.

Tot slot werden interessante interventies op het gebied van cultureel toerisme uit andere steden gedeeld. Zie bijvoorbeeld onderstaand afbeelding die genomen is in Den Bosch tijdens het Jeroen Bosch jaar in 2016. De deelnemers komen begin juni weer bij elkaar in een ontwerpsessie. De focus ligt dan ook op hoe toeristische visie en strategie werkelijkheid worden in een bepaalde wijk of misschien juist wel hoe de werkelijkheid van de wijk en de stad zou moeten leiden tot een zich continu ontwikkelende toerisme strategie.

Photo Jherominus Bosch year 2016. Credits: Brabants Dagblad

Online inception meeting to present the Living Lab of Rotterdam

On April 15, 2021, an online meeting was held to present the Rotterdam Living Lab to various stakeholders from the region. The Living Lab of Rotterdam is one of six living labs participating in the European project SmartCulTour, funded by the European Commission under the H2020 program. The aim of the living labs is to encourage networking between tourism stakeholders in order to develop best practices and innovative solutions for sustainable cultural tourism, which can also be exchanged with other European regions.

In collaboration with city marketing organization Rotterdam Partners, people who in their daily work or life are involved with tourism, events and leisure but also for example with urban planning, were invited to the ‘inception meeting’. Theater Zuidplein, Rotterdam Festivals, the municipality of Rotterdam and IFFR, among others, were present at the online session. With a total of 15 participants, the online meeting started with a fun warm-up exercise: «By using your Microsoft Teams background, show us what you mean by cultural tourism in Rotterdam. ‘’This resulted a diverse range of colorful backgrounds and also provided a nice opening discussion where the various participants heard from each other what Rotterdam Cultural Tourism means to them.

Next, Ko Koens and Bert Smit of Breda University of Applied Sciences explained SmartCultour and the use and necessity of living labs. Ko Koens: «For a living lab to be successful, it is necessary to have the right participants at the table who know about opportunities, possibilities and problems in neighborhoods and also have knowledge of tourism, culture, urban development and infrastructure. We can’t wait to get to work with you in an interactive and fun way in the near future.»

To suit the action to the word, the next part of the meeting was to create a mood board in the app ‘mural’. The participants of the meeting were challenged to make a collage with photos that for them represented Rotterdam’s cultural tourism. Interesting boards emerged, which were compared and discussed with each other a little later. For example, the participants noted that the photos previously selected by the lab managers and project leaders lacked, among other things, maritime culture, which is so important to Rotterdam. In addition, the participants came to the conclusion that the 174 nationalities that Rotterdam abounds also determine the cultural tourist image of Rotterdam.

Finally, interesting interventions in the field of cultural tourism from other cities were shared. See for example the image below taken in Den Bosch during the Jheronimus Bosch year in 2016. The participants will meet again in early June in a design session. The focus will then also be on how tourism vision and strategy become reality in a particular district or maybe even how the reality of the district and the city should lead to a continuously evolving tourism strategy.

Photo Jherominus Bosch year 2016. Credits: Brabants Dagblad